Fick barn en bouppteckning?

Gjordes bouppteckningar även efter avlidna omyndiga barn?

FRÅGA Gjordes bouppteckningar även efter avlidna omyndiga barn?

SVAR Det blev obligatoriskt att upprätta bouppteckningar från och med år 1734, och de förvaras vid landsarkiven. Men lagen var ihålig, oftast upprättades endast bouppteckning efter den som dog först av ett gift par. För att upprätta en bouppteckning krävdes att dödsboet hade något att deklarera. En anledning till att upprätta bouppteckning efter dödsbon med tillgångar var att det beskattades med en avgift till fattigkassan.

Man skulle kunna tänka sig att det upprättades en bouppteckning efter ett avlidet barn med värdefulla ägodelar. De flesta bouppteckningar är dock efter män, mer sällan efter kvinnor och sällan eller aldrig efter barn. Numera finns det oftast register över de bouppteckningar som förvaras vid de olika landsarkiven och hittills har jag inte stött på någon bouppteckning efter ett avlidet barn.

Många bouppteckningar har gått förlorade. En förklaring till att bouppteckningen fattas är att även om den kom till stånd var det inte säkert att en kopia lämnades in till myndigheterna, och då kan den ha förstörts av fukt och brand. När vi kommer in på 1800-talet och framåt blev bouppteckningarna vanligare, men det var långt ifrån alla som upprättades.