Hitta husens historia

Byggnadsnämndens protokoll kan bidra med intressanta uppgifter. Bland annat om ett omstritt hus i Uppsala.

Fredrik Mejster har grävt i byggnadsnämndens protokoll och fått fram mer om "skandalhuset" i Uppsala (till höger).

Det finns något fint i att känna till sin bostads historia och förstå vilka levnadsöden som ryms inom dess väggar. På senare år har flera tv-program bidragit till ett ökat intresse för äldre byggnader. Sådana efterforskningar är inte helt enkla. Information måste sökas på flera olika ställen och arkivmaterialet är sällan digitaliserat. Den som söker uppgifter om äldre hus i städer har dock större chans att lyckas.

För att bygga ett hus idag behövs tillstånd från byggnadsnämnden i den kommun där tomten är belägen. Tillståndet kallas för bygglov och fordras för såväl ny-, till- och ombyggnation. På motsvarande sätt krävs ett rivningslov för att få riva hela eller delar av en byggnad.

Gemensamma lagar 1734

Lagstiftning för att reglera markanvändningen i städerna har funnits under lång tid, men det dröjde länge innan den blev konsekvent och gällde för hela landet. Byggningabalken i 1734 års lag förutsatte en särskild byggnadsstadga, men en sådan kom först 1874. I och med denna skulle alla städer ha sin egen byggnadsnämnd. Vid samma tid tillkom också stadgar kring ordning, brand och hälsovård i städerna.