12 bibelord som blev talesätt

Många vanliga svenska talesätt har sitt ursprung i Bibeln. De började användas för hundratals år sedan när de flesta svenskar levde med bibelord i vardagen.

Jesus döps av Johannes döparen

Jesus döps av Johannes döparen. Målning av Marco Palmezzano från 1535.

© NGV Collection Online

Den första bibeln på svenska kom ut i sin helhet år 1541 och kallas Gustav Vasas bibel. Den kom att utveckla det svenska språket, bland annat användes bokstäverna å, ä och ö för första gången.

Vasabibeln reviderades några gånger, den utgåva som kom ut 1703 kallas Karl XII:s bibel. Nästa nyöversättning kom 1917 och den gällde fram till 1999 när den senaste bibelöversättningen – Bibel 2000 – började användas i kyrkorna.

Svenskarnas hela kulturarv, språket, lagarna och traditionerna vi har idag, allt är präglat av kristendomen. Bara för ett halvsekel sedan var kunskapen hos allmänheten stor när det gäller Bibeln och dess innehåll.

Berättelser och morallära

Så gott som alla konfirmerades, skolorna ägnade mycket tid åt kristendomsundervisning och man höll husförhör.

I dagens unga generation är det däremot få som vet följderna av att Moses hittades i vassen av en egyptisk prinsessa, vad som hände Daniel i lejongropen eller vad den barmhärtige samariten tog sig för. Men detta var historier våra förfäder levde med, i kyrkomålningar, i prästens ord under mässan, på husförhören och i skolan. En blandning av berättelser och morallära.

Bibeln har också präglat litteratur och konst, så till den grad att viss litteratur tappar mycket av sin mening om läsaren inte förstår de bibliska referenserna.

Ursprung i bibelverser

Det finns dock ett område där dagens svenskar refererar till Bibeln, ofta utan att veta om det, och det är när de använder alla de talesätt som har sitt ursprung i bibelverser.

Det är ofta metaforer som ska ge eftertryck åt ett påstående. Deras ordalydelse följer inte alltid exakt efter bibeltexten och det är sällan möjligt att tvärsäkert ange vilken översättning de är hämtade ur, eftersom ordspråken är så gamla att det inte går att säga när de började användas i dagligt tal.