Häxhysterin i Mockfjärd – präst anklagades för vidskepelse

Anklagelser om trolldom förknippar vi med stormaktstidens Sverige. Men magiska föreställningar levde kvar långt senare, och ibland tog de sig extra dramatiska uttryck. Följ med till Dalarna i mitten av 1800-talet!

Haxor i Sverige | 1800-tal

Djävulen sitter på en tron under häxsabbaten, medan häxor far på kvastar i skyn ovanför. Gravyr från tidigt 1600-tal.

© Bartholomeus Spranger (1546–1611)/Wellcome Collection

Sommaren 1858 surrade dalsocknen Gagnef av berättelser om Blåkullafärder. Särskilt gällde detta södra delen av församlingen, där byn Mockfjärd låg. En av de kvinnor som anklagades för att föra barn till Blåkulla var den 41-åriga Mann Anna Hansdotter.

En dag omringades hon av barn som skymfade henne för att ha begått skamliga gärningar med djävulen. Oroliga föräldrar anordnade vakstugor där de höll sina barn vakna för att de inte skulle angripas av häxor under sömnen. För som en kvinna sade till prästen Robert Blumenberg (1800–67): ”Vad är allt det vi hava om våra barn gå förlorade?”

Händelserna i Dalarna för drygt 150 år sedan har analyserats av historikern Kristina Tegler Jerselius i en avhandling vid Uppsala universitet. Blumenberg är den främsta källan till vår kunskap om dramatiken i Gagnefs socken, men han var ingen neutral observatör utan var själv djupt involverad i vad som i hans ögon var en kamp mot mörkrets makter och för ett frommare liv i socknen.

Haxor i Sverige | 1800-tal

Blumenberg beskylldes av sin samtid för att vara fångad i gammal vidskepelse och underblåsa hysteri. Samtidigt var han modern och kämpade för nykterhet och andlig väckelse.

© Arkivbild

Kvinnor bekände Blåkullafärder för prästen

Allmogen betraktade Blumenberg som en hjälpare mot trolldom, men hans överordnade ansåg att han underblåste häxhysterin och hade förbjudit honom att ha någon kontakt med barn som berättade om Blåkullafärder. Blumenbergs lilla dotter Maria mindes i vuxen ålder hur fadern trotsade förbudet:

Vilken tid av oro! Mitt i natten knackades det ofta på dörrar och fönster. Blumenberg måste gå upp och bedja dem gå hem, det tjänade till intet. Ja, de kommo också från Leksand och Rättvik. Blumenberg sade: ”Gån till edra egna präster.” ”Ja, men han kan väl åtminstonde lägga handen på barnets huvud!” Denna bön kunde icke den milde Blumenberg motstå; han lade handen på dem och läste Välsignelsen.

Även unga kvinnor besökte Blumenberg för att bekänna att de farit till Blåkulla och deltagit i utsvävningar med hin håle. Samtidigt svepte en religiös väckelse genom bygden.

Den nioåriga Finn Anna Olofsdotter hade tidigare, trodde man, förts bort till Blåkulla. Nu hade Jesus uppenbarat sig för flickan och uppmanat henne att predika Guds ord. Finn Anna sa att hon inte bara kunde befria barn från Blåkullafärder, hon visste också vilka avlidna som blivit saliga efter döden.

Upprinnelsen till trolldomsutbrottet kan spåras till kapellet i Mockfjärd där 1 400 människor bevistade gudstjänsterna. En kall söndag i slutet av februari predikade här den då nytillsatte vicekomministern Robert Blumenberg.

Trots att Blumenberg var 58 år gammal hade han aldrig haft en fast tjänst. Han hade svårt att dra jämt med mer världsligt sinnade ämbetsbröder och församlingarna klagade på evighetslånga predikningar om behovet av andlig väckelse och faran av brännvin och dans. Herrskapsfolk retade sig på att även deras barn förhördes noggrant på husförhören och att Blumenberg drog sig undan sällskapslivet.

Haxhysteri | 1800-tal

Skolväsendet byggdes ut som en följd av trolldomsutbrottet. Här Daniel Brandt med elever vid gamla folkskolan i Mockfjärd 1895.

© Peter Lindholm/Mockfjärds hembygdsförening

Ondskefulla kvinnor skulle flugit barn till Blåkulla

När predikan var avslutad denna söndag bad en av församlingsborna att få tala med Blumenberg. Det var den avdankade soldaten Mats Andersson Rask från byn Myrholmen. Han var orolig över sin nioåriga dotterdotter Anna.

Lilla Myr Anna berättade en skakande historia för prästen. Ondskefulla kvinnor hade satt henne och några andra barn på ett kalvskinn och sedan flugit till Blåkulla som låg på fäbovallen Bastberget. Här hade barnen fått kakor och slutit förbund med djävulen.

”Den onde” kallades Nåsgubben eftersom han gick klädd som männen i grannsocknen Nås. Djävulen hade hållit häxsabbat och också delat säng med flera kvinnor, berättade Anna.

En av dem kom från bygden och hette Mann Anna Hansdotter. Det var inte första gången som präster i Gagnef fick höra historier om Blåkullafärder, men de hade som policy att avfärda detta som vidskepligt prat. Blumenberg däremot lyssnade noggrant på Myr Annas historia.

Det var inte så att prästen trodde på Blåkullafärder, men han ville förstå vad som låg bakom berättelsen. Dessutom ville han gärna vinna sockenbornas stöd och lugna den orolige morfadern.

Efter några veckor kallade Blumenberg de inblandade till ett möte. Mann Anna nekade bestämt till alla anklagelser. Hon var förtvivlad över trolldomsryktena och kände att hon inte kunde gå till nattvarden när sådant förtal klibbade kring henne. Blumenberg såg till att Myr Anna bad Mann Anna om förlåtelse och uppmanade alla att leva i kristen sämja med varandra.

Men en tid senare sökte Mann Anna upp Blumenberg för att be om hjälp. Hon berättade att hon tillhörde en släkt som i generationer ansågs ha sysslat med trolldom. Hennes egen mor hade färdats till Blåkulla som barn innan en präst lyckades befria henne. Mann Anna oroade sig för att hon var skyldig till Blåkullafärder utan att själv veta om det och därför skulle hamna i helvetet.

Prästen skulle skydda Blåkullabarnen

Blumenberg märkte av att många var arga på Myr Anna för hennes anklagelser och för att få slut på talet om trolldom fick hon i början av april bo en vecka hos honom i kaplansgården. Här fick hon undervisning i kristendom och stickning av Blumenberg och hans fru Karin.

När Myr Anna återvände hem var hon på gott humör och talade inte längre om Blåkulla. Prästen trodde att trolldomsryktena nu skulle dö bort – men så blev det inte. Istället trädde andra barn fram och berättade att de hade förts till Blåkulla, oftast av sina gudmödrar. För att hjälpa barnen bad Blumenberg för dem och sjöng psalmer.

Flera stycken fick också bo hemma hos honom och hans familj. När barnen ”blivit fria från trollen” berättade de om ytterligare barn de sett på Blåkulla. Så småningom steg antalet Blåkullabarn till över 130 stycken. De flesta kom från Mockfjärdsområdet, men en del bodde omkring byn Gagnef i norra delen av socknen.

Oroliga mödrar och fäder sökte upp Blumenberg och bad att han skulle döpa deras barn för att skydda dem från Blåkulla. Föräldrarna trodde att barnen aldrig hade blivit döpta eftersom en trollkunnig person, oftast barnets gudmor, förvänt prästens syn vid dopet så att han döpt ett vedträ istället. Men Blumenberg förkastade detta som orimligt och vägrade.

Så vad trodde prästen låg bakom Blåkullaberättelserna? Till en början ansåg han att barnen på något sätt var sjuka eller på grund av bristande kristendomskunskaper var fångade i vidskepliga föreställningar. Efter hand ändrade Blumenberg dock åsikt och menade att djävulen plågade barnen med illusioner. Gud tillät detta för att mana till en allvarligare kristendom.

Mockfjärdsborna tog Blumenbergs uppmaning till andlig pånyttfödelse till sina hjärtan och människor kom till honom för att bekänna synder som de begått för åratals sedan. Prästens tolkning av Blåkullaberättelserna gjorde att föräldrarna rannsakade sig själva, istället för att anklaga de kvinnor som pekades ut som häxor.

Prästen anklagades för religös fanatism

Men Blumenbergs överordnade såg med oro på hans förehavande. De ansåg att trolldomsanklagelserna borde ha tigits ihjäl från första början och Blumenberg fick veta att han skulle förflyttas till en annan socken och förbjöds att ha något samröre med barn som talade om Blåkulla. Tills vidare bodde han dock kvar i Gagnef.

Även tidningar i Stockholm tog upp Blåkullaberättelserna. Det hela beskrevs som ett utbrott av vidskepelse och religiös fanatism hos okunniga bönder, vilket riskerade att leda till våldsamheter och anarki.

De flesta klandrade Blumenbergs agerande. I en inflytelserik artikel i Västmanlands Läns Tidning beskylldes han för att vara oduglig och oförnuftig och att ha anfört ”musiken till denna ohyggliga häxdans”. Trolldomsutbrottet kopplades samman med framväxten av frikyrkosamfund och en insändare till tidningen Dahlpilen beskrev Blumenberg som ”sektens maskinist”.

I månadsskiftet augusti–september kom så en kommission från domkapitlet i Västerås till Gagnef. Första dagen läste en grupp Gagnefkarlar upp en skrivelse där de begärde att få behålla Blumenberg och prisade hans arbete för bättre sedlighet i socknen.

Kommissionen fördömde dock tron på Blåkulla som farlig vidskepelse. Detta skapade oro bland de närvarande föräldrarna att deras barn skulle bli utan hjälp. Dagen därpå besökte komissionen kapellet i Mockfjärd. Här läste Blumenberg upp en lång lista med personer som han hade hjälpt. Även två vuxna kvinnor vittnade om att prästen befriat dem från färder till Blåkulla.

Ett trettiotal föräldrar lämnade fram en skrivelse där de försäkrade att när Blumenberg bett för deras barn så hade han samtidigt förklarat att Blåkullafärderna var illusioner från djävulen. Den församlade allmogen betonade att man var ett fridsamt och laglydigt folk.

Inget av detta hjälpte dock Blumenberg utan samma september förflyttades han till en socken i Västmanland.

Efterdyningarna av Blåkullahysterin

Efter att Blumenberg lämnade Gagnef blev det tyst om Blåkulla i socknen. Misstänkt tyst, förmodligen var både värdsliga och kyrkliga myndigheter överens om att tiga ihjäl trolldomsrykten samtidigt som man byggde ut folkskolan och tillsatte ytterligare en präst. Överheten kunde dock inte förhindra att en del Gagnefbor blev baptister eller utvandrade till USA.

Gagnefborna svetsades ihop av det motstånd och hån som Blåkullaberättelserna bemöttes med av överheten och tidningarna. De skrev till olika myndigheter och begärde att få tillbaka den uppskattade Blumenberg. År 1866 fick han också återvända till socknen, men hans hälsa var då bruten och han dog innan året var slut.

Och hur gick det för de andra som var inblandade i trolldomsutbrottet?

Kristina Tegler Jerselius finner i sin avhandling inga belägg för att vuxna som drabbades av häxanklagelser fick lida för detta längre fram i sitt liv. Men källorna är knapphändiga och svårtolkade.

Hembygsforskarna Karin Hedman Larsson och Lars-Olof Nordesjö har också undersökt efterdyningarna av Blåkullahysterin. De har funnit en berättelse att Mann Annas son fick avslag på ett frieri på grund av att modern hade dåligt anseende. Kanske var det också fientliga grannar som fick Mann Anna och hennes familj att emigrera till USA år 1876?

Myr Anna, flickan vars berättelse startade trolldomsutbrottet, bodde kvar i socknen tills att hon var 19 år gammal. Då flyttade hon till en äldre halvbror i Söderhamn, och där tar spåren efter henne slut.

Haxhysteri | Blakulla | 1800-tal
© Mockfjärds hembygdsförening

Fakta: Utbredd tro på trolldom

Vad berodde Blåkullaberättelserna i Gagnef på – och vad säger det om 1800-talets Sverige?

Gagnef var inte en ovanligt isolerad eller konfliktfylld socken. Snarare visar trolldomsutbrottet att magiska föreställningar var vanligare på den svenska landsbygden än de bildade klasserna ville låtsas om. Till exempel förekom Blåkullaberättelser på 1880-talet i Mora och även in på det tidiga 1900-talet kunde magiska hot användas för utpressning.

Det ovanliga med Gagnef var att prästen Robert Blumenberg tog böndernas berättelser på allvar. Hans gudstro vann också genklang bland sockenborna. På Blumenbergs tid såg många präster kyrkan som en karriärväg och hade en abstrakt, ljummen syn på religionen.

Blumenberg, däremot, delade i mycket allmogens bokstavliga tro på en Gud som hör bön och en djävul som sprider ondska och lidande i världen.

Publicerad i Släkthistoria 3/2023