Så forskar du om officerare

Det finns mycket information om svenska militärer i allmänhet och om officerare i synnerhet. Överstar, amiraler, kaptener, furirer och majorer – det finns en hel del intressant att upptäcka i böcker och arkiv.

Oscar von Wolcker

Genom husförhörslängder och församlingsböcker kan vi följa överstelöjtnant Oscar von Wolcker (1821–1912), från Gävle. Han förblir Hälsinge regemente trogen under hela sin karriär.

Redan på 1500-talet skapades officersgraderna för befälen inom den svenska armén.

Rangordningen inom Sveriges väpnade styrkor har varit förhållandevis oförändrad sedan 1600- och 1700-talen, även om den har förändrats lite mer inom flottan.

Fram till slutet av 1700-talet behövdes egentligen ingen militär utbildning för att bli officer. De rekryterades i huvudsak från den svenska adeln. Så småningom lades mer vikt vid faktisk kunskap än adlig bakgrund.

Obligatorisk officersutbildning

I takt med att kraven på fackkunskaper blev allt större öppnades möjligheter även för ofrälse att stiga i graderna. Officersskolor inrättades redan under 1700-talet, men det var först på 1800-talet som det blev obligatoriskt med en formell officersutbildning.

Inom den militära hierarkin finns det både högre och lägre befäl. På olika nivåer styrde befälen över de meniga soldaterna. Underofficerarna rekryterades generellt ur lägre sociala skikt än de högre officerarna, och utsågs av regementscheferna, medan högsta befälen utsågs av konungen.

Varje officer avlönades med ett boställe som räknades som en del av lönen. Till alla befattningar inom ett regemente fanns ett visst boställe knutet. När en officer befordrades bytte han också bostad – till exempel från ett löjtnantsboställe till ett kaptensboställe.

Högre officerares privatarkiv

Material med militärt ursprung förvaras i allmänhet på Krigsarkivet, men en del finns även på landsarkiven. Riksarkivet och Arkiv Digital har digitaliserat mycket av det mest användbara materialet. Det finns också väldigt mycket tryckt litteratur och hemsidor med fakta om officerare.

Om du har tur kan det finnas ett enskilt arkiv bevarat efter den officer som du söker eftersom en del högre officerares privatarkiv har lämnats till Krigsarkivet, Riksarkivet eller landsarkiven. När man letar efter information om officerare finns det många ingångar – här tipsar vi om fem bra källor.