Många vägar in i Arbetarrörelsens arkiv

Om du har en släkting som varit fackligt eller politiskt aktiv kan du hitta uppgifter om denne i Arbetarrörelsens arkiv. Här berättar forskningsledaren Silke Neunsinger om vilken hjälp du kan få.

Magasinet i Arbetarrörelsens arkiv är en guldgruva för den som söker en person som var politiskt aktiv på vänsterkanten.

© Lars Gogman/Arbetarrörelsens arkiv

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) grundades 1902 av en ung arbetarrörelse och är idag det äldsta i sitt slag i världen. ARAB:s syfte var redan då att tillhandahålla information om arbetarrörelsen i studie­syfte, genom att samla in material som skapats av arbetarrörelsens organisationer i Sverige samt att tillhandahålla information om utvecklingen av arbetarrörelsen i andra länder.

Idag förvarar ARAB cirka 14 kilometer arkivmaterial. Det mesta kommer från fackliga organisationer, det vill säga nationella fackförbund och fackliga organisationer från Stockholmsregionen som i första hand tillhör Landsorganisationen (LO) men även Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC).

Partier, idrottsklubbar och RFSU

På ARAB förvaras också arkiven från Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Vänsterpartiet samt deras föregångare och sidoorganisationer så som kvinno- och barnförbunden. Här finns även många andra organisationer som till exempel RFSU, idrottsföreningar eller musikföreningar. Det finns över 600 personarkiv på ARAB efter personer som har varit aktiva inom arbetarrörelsen eller andra rörelser. Lokala avdelningar kan hittas via de folkrörelsearkiv och länsarkiv som finns runt om i landet. Besök Föreningen för Sveriges Länsarkivariers medlemsarkiv för uppgifter om folkrörelsearkiven i Sverige.

Så hittar du en person

Om du vill hitta en person är det bäst att börja med en fritextsökning på arbark.se. Har personen haft en framträdande funktion i en organisation, exempelvis som förtroendevald, eller utmärkt sig på något sätt kan denne ha lyfts fram redan i arkivets innehållsbeskrivning. Får du inte någon träff behöver man fylla i mer information om personen.

Om personen du söker var medlem i något politiskt parti eller i en fackförening kan du söka efter den organisationen först och sedan i dess arkiv eventuellt finna uppgifter i protokoll, medlemsmatriklar, brevsamlingar eller handlingar rörande vissa ämnen, till exempel en strejk.

FLER FORSKARTIPS I SLÄKTHISTORIAS NYHETSBREV!

Om du vet på vilket företag en person har arbetat, kan du söka efter företaget i arkivkatalogen och se om det funnits en fackklubb på arbetsplatsen som hen varit med i. Känner du bara till
i vilken bransch personen har varit verksam och på vilken ort så kan du söka efter ort och relevant område. Du kan också söka via en kongress, ett jubileum, ett sommarläger, en festival, strejk eller någon annan uppmärksammad händelse som du vet att personen deltog i.

Forskningsledare Silke Neunsinger guidar oss i hur man använder Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek på bästa sätt.

© Lars Gogman/Arbetarrörelsens arkiv

Klubb, körsång eller schack?

Kunskap om personens fritidsintressen kan vara en väg att komma vidare. På ARAB finns en del arkiv från föreningar som sysslat med skidåkning, orientering och gymnastik, andra exempel är körsång och schack. Liknande register finns även på länsarkiven.

Vet du att personen har varit i kontakt med vissa personer så kan man, om det finns personarkiv efter dem, kanske hitta relevanta upp­gifter i framför allt korrespondensen.

Arbetarrörelsen har också satsat mycket på utbildning. Gick personen i fråga någon kurs eller utbildning? Bland våra arkiv finns exempelvis Brunnsviks folkhögskola, SSU:s förbundsskola Bommersvik, PRO:s folkhögskola, Birkagårdens folkhögskola samt ABF:s kursverksamhet. I dessa arkiv finns elevmatriklar, studieintyg, närvarolistor och annat material där du kan hitta information om skolornas elever. Brunnsviks folkhögskolas arkiv innehåller årsböcker och handskrivna elevalbum där eleverna även senare vid jubileer har fyllt på med information om personer.

A-kassor och begravningskassor

Har personen behövt hjälp eller varit arbetslös under perioder? Material från sjuk- och begravningskassor, a-kassor, reskassor och annan form av understödsverksamhet kan innehålla en mängd personuppgifter om medlemmarna och deras anhöriga och kan dessutom ge mera berättande information om personens liv.

solidaritets- och hjälpverksamhet är ett annat område som arbetarrörelsen ägnat sig åt. Här kan till exempel Arbetarrörelsens flyktinghjälp nämnas. Organisationen bildades 1933 för att hjälpa förföljda som jobbade fackligt eller politiskt, främst från tyskspråkiga länder. Matrikelkorten påminner om fattigvårdsstyrelsens hjälpverksamhet och innehåller därför liknande information som namn, yrke, födelse- och ankomstår, familjemedlemmar, adress och lånebelopp. Där framgår också till vilket ändamål pengarna lånades.

Samlingen Exil som består av intervjuer med tyskspråkiga migranter och över 40 personarkiv över politiska flyktingar ger detaljerad information om dem.

Det material man beställer på hemsidan kan sedan läsas på plats i till exempel den tysta läsesalen.

© Lars Gogman/Arbetarrörelsens arkiv

Biograficasamlingen

Genom åren har vi samlat tidningsklipp om personer inom den svenska och den internationella arbetarrörelsen. Dessa ingår i den omfattande biograficasamlingen (cirka 30 hyllmeter, över 350 volymer) som är alfabetiskt ordnad och där personernas namn är registrerade. Den innehåller ofta minnesord och nekrologer med många personuppgifter. Kontakta forskarexpeditionen så söker deras personal i registret.

Det kan också finnas fotografier på den eftersökta personen. Du kan då köpa en kopia. Fotografier finns i huvudsak i arkivvolymer, men bara en tiondel av dessa i digital form. Vid beställningar digitaliserar vi de eftersökta fotografierna, dessa kan du söka i våra bildregister. De icke-digitaliserade fotografierna kan du söka i vår arkivkatalog genom att välja sök/arkivposter/ och välja Fotografi i rullgardinslisten för materialtyp. Sedan skriver du in personens namn
i fältet för fritext. Får du inte träff kan du fortfarande beställa fram de fysiska bilderna.

Brevregister kopplade till arkiven

Tror du att personen skrev brev till en person eller organisation vars arkiv vi har? Ibland finns separata brevregister kopplade till arkiven. Personalen i forskarexpeditionen hjälper dig att söka. Om inget register har upprättats kan du beställa fram brevvolymer från det arkiv du är intresserad av och den tid du antar att korrespondensen skedde och leta själv i dessa.

De träffar du får i arkivkatalogen anger i vilket arkiv och i vilken volym (arkivkartong eller liknande) som du kan hitta önskade uppgifter. Du beställer fram volymen via arkivkatalogen (klicka på Lägg till beställningskorg), och kom sedan till ARAB i Flemingsberg och leta bland materialet själv i vår forskarsal.

Om personen du söker skrivit något (en bok, en artikel, broschyr eller annan skrift) eller blivit omskriven av andra, kan du hitta information i bibliotekets webbkatalog. I slutet på Jubileumshistoriker över exempelvis fackförbund kan det ibland ligga biografiska personförteckningar.

I organisationers verksamhetsberättelser, som ges ut varje år, finns de medlemmar som haft olika uppdrag listade – som ordförande, sekreterare, kassör, ombudsmän eller andra poster. För tiden fram till 1938 är flerbandsverket Svenska folkrörelser ett bra biografiskt uppslagsverk.

Så är arkivet ordnat

Arkivförteckningar innehåller inte namn på alla personer som förekommer i arkivet och därför kan det vara bra att beställa fram de typer av en organisations arkivhandlingar som tillkom för att registrera uppgifter om en person. För att kunna hitta dessa behöver du förstå hur materialet är ordnat. På ARAB är organisationsarkiven i princip ordnade efter ett standardiserat förteckningsschema.

Det viktigaste materialet för organisationer är deras protokoll (huvudavdelning A). De kan innehålla personuppgifter, men liksom utgående handlingar (huvudavdelning B) är de mest lämpade för att få en bild av vad organisationen gjorde och hur besluten fattades. Det är ett viktigt material för att förstå den miljö som personen du letar efter rörde sig i.

Personuppgifter som mest liknar folkbokföringen som finns i politiska och fackliga arkiv ordnas under huvudavdelningen D i allmänna arkivschemat som står för register och liggare. Det är främst medlemsmatriklar som upprättas för att kontrollera att en person har betalat sin medlemsavgift. Här kan det finnas upp­gifter om namn, yrke, födelsedatum och födelseort, inträdesdatum, antal år i organisationen, förtroendeuppdrag, tidigare fackliga tillhörighet, arbetslöshet och uteslutning ur organisationen. Det kan också finnas listor över strejkbrytare och medlemmar som ströks för bristande betalning.

"Inkomna handlingar"

Även under huvudavdelningen E, Inkomna handlingar, finns goda möjligheter att hitta personinformation. Här samlas bland annat brev till organisationen och kan beröra arbetsrelaterade sjukdomar styrkta med läkarintyg.

Under huvudavdelningen F, Ämnesordnade handlingar, kan det finnas riktiga guldkorn för en släktforskare. Här samlas olika delar av för organisationen viktiga verksamheter, som till exempel avtalsförhandlingar i fackliga arkiv. Ibland finns här medlemsundersökningar som går ända ned till arbetsplatser och individer, eller information om personer som har tagits ut i strejk. Det kan också vara känslig information om utlandsfödda personer som sökte arbete i Sverige eftersom facken var remissinstans för Arbetsmarknadsstyrelsen.

Räkenskaper är en särskild huvudavdelning (G) som bland annat kan innehålla lönelistor.

I huvudavdelningen Ö sammanförs exempelvis foto- och klippsamlingar.

Publicerad i Släkthistoria 5/2020