139 knepiga ord och uttryck

I kyrkböcker och andra gamla handlingar finns många ålderdomliga ord. Det var även vanligt att präster skrev vissa fraser på latin. För att kunna förstå mer är det bra att ha koll på dessa gamla uttryck.

När man börjar släktforska märker man snart att det dyker upp ord som man inte känner till eller som verkar ha en annan betydelse än man är van vid. Man stöter också på okända förkortningar och latinska uttryck inblandade i svenskan.

Här följer en sammanställning av ett antal av de vanligaste svårigheterna av denna typ, men också några mer ovanliga exempel som man kanske träffar på först efter en längre tids forskande. Orden är uppdelade i några olika avdelningar.

Nattvardsbarn, det vill säga konfirmander. Här från trakten runt Köping 1878.

© Köpings museum

Yrken/titlar

 • besökare lägre tulltjänsteman
 • coopvardie en person inom handelsflottan, till exempel sjöman eller styrman. Uttalas ”kofferdi” och kunde stavas lite olika.
 • deja vanligtvis detsamma som hushållerska/chefspiga, men kan också betyda mjölkerska
 • fröken dotter till en adelsman
 • förare en underofficerstitel som upphört
 • förstärkningskarl extra soldat
 • förvarskarl reservsoldat
 • gratialist pensionerad soldat
 • gräsänka änka efter en man som avrättats
 • gärningsman hantverkare, vanligen använt om sockenskomakare, sockenskräddare etc
 • herredagsman riksdagsman
 • inhyses person utan egen bostad, hystes alltså in hos andra
 • inspektor förvaltare vid gods, bruk och liknande
 • jungfru betecknade ursprungligen dotter till en adelsman, sedan övergick det till att bli en titel för döttrar till andra ståndspersoner, för att så småningom användas för tjänande kvinnor
 • kornett underofficer i kavalleriet
 • kvinnfolk nedsättande titel för kvinna som fött utomäktenskapligt barn
 • kvinnsperson vanligtvis synonym med kvinnfolk
 • kypare tunnbindare
 • mästersven motsvarar för smeder gesäll i andra hantverk
 • nattvardsbarn konfirmand
 • pilot lots
 • profoss ursprungligen militär som utförde kroppsliga bestraffningar, sedan överfördes titeln även på den som hade motsvarande uppdrag inom ett härad, vilken ofta kallades häradsprofoss
 • konstvaktare vaktade vattenkonsten, med andra ord denna del av en gruvas pumpsystem, som ju var centralt för verksamheten
 • rättare chefsdräng
 • sexman ordningsman i socknen, kallades så eftersom de var sex stycken
 • sockenman man i socknen, en av alla dem som hade rätt att närvara vid sockenstämman
 • syskonbarn kusin
 • tjänsteflicka flicka i pigtjänst som är för ung för att kallas piga
 • tjänstegosse pojke i drängtjänst som är för ung för att kallas dräng
 • tolvman nämndeman, kallades också så eftersom de var tolv stycken
 • vargeringskarl reservsoldat
 • visitör högre tulltjänsteman
 • volontär frivilliga soldater som inte hade soldattorp, utan utbildade sig till officerer eller underofficerer, ofta adliga.
 • åbo arrendator av jord

Barnpenning var en avgift för dop. Barndop 1912 i Svennevad, Närke.

© Örebro läns museum

Benämningar för personer

 • frejd en persons vandel och allmänna leverne
 • fri befriad från mantalspenning
 • ledig ogift (ledig till äktenskap)
 • salig avliden
 • välborne adlig
 • välfrejdad person av god frejd, det vill säga vars vandel och allmänna leverne ansågs bra

Övrigt ur husförhörslängderna

 • kommunicera ta nattvarden
 • mantal mått på hur mycket man kunde odla på en gårds mark, vilken användes som beteckning på gårdens skattekraft
 • obefintliga personer som har flyttat utan att man vet vart, ofta har de emigrerat
 • på socken personer som är skrivna i socknen utan att ha någon bostad där
 • på undantag bruket av gården har överlämnats till exempel till en son, men den före detta brukaren får bo kvar

Ur bouppteckningarna

 • avvittring ett slags arvskifte, att omyndiga barns arv skulle tas om hand av deras förmyndare innan den överlevande föräldern gifte om sig
 • danneman i bouppteckningar bonde
 • fattigprocent en viss procent av bouppteckningens som tillgångar gick till fattiga i socknen, vanligen 1/8 procent
 • värderingsman varje socken hade en sådan, som stod för värderingen av ägodelarna

Ur kyrkoräkenskaperna

 • barnpenning avgift för dop
 • brudpenning avgift för bröllop
 • hedersdag bröllopsdag
 • hälsopenning avgift för att man hållit förbön bön för någon som var sjuk
 • otidigt sängelag böter för att ett par har avlat barn före äktenskapet
 • testamentspenning avgift för begravning

Latin

 • absolution syndernas förlåtelse, till exempel efter att man fött oäkta barn
 • absolveras att få syndernas förlåtelse, se absolution
 • ejusdem samma månad, ibland även samma dag
 • hujus samma månad
 • ibidem på samma ställe
 • in loco här
 • infra nedan
 • pagina ante sidan före
 • Sacra Communio heliga nattvarden, brukar användas om tidpunkten för någons konfirmation
 • supra ovan
 • susceptrix den som bar barnet vid dopet
 • testes dopvittnen/faddrar

Kopuleras var en term som användes i domböckerna för att vigas. ”Bröllop i Värend”, oljemålning av B Nordenberg 1873.

© Nationalmuseum

Ur domböckerna

 • broderdel en sons arvejord i en gård, dubbelt så stor som en dotters
 • bördsbrev dokument som visade att någon var född inomäktenskapligt, vilket var en förutsättning för att få bli inskriven i ett skrå och lära sig hantverket
 • dubbelt hor sexuellt umgänge mellan två personer som var gifta med andra
 • enkelt hor sexuellt umgänge mellan en ogift och en gift person
 • fasta lagfart
 • fastebrev dokument som visade att man hade fått lagfart
 • härad ett område bestående av ett antal socknar som hade en gemensam tingsplats
 • häradsdomare huvudsakligen en hederstitel för den nämndeman som hade flest tjänsteår
 • kopuleras vigas
 • kristnas döpas
 • kyrkoplikt när en värdslig domstol utdömde skriftermål som straff, församlingen får syndernas förlåtelse.
 • lägersmål mål om sexuellt umgänge mellan ogifta personer
 • lönskaläge sexuellt umgänge mellan ogifta personer
 • målsägarandel den del av en persons böter som tillföll den som stod för åtalet, normalt 1/3 av böterna
 • saköre böter
 • skatteköp en bondes köp av sin gård från staten
 • skriftermål ett slags bikt, kunde ske enskilt inför prästen, eller offentligt inför hela församlingen
 • systerdel en dotters arvejord i en gård, hälften så stor som en sons
 • uppbud anmälan av ett fastighetsköp i häradstinget, efter tre sådana kunde man få lagfart om inga invändningar inkommit som påverkade saken, till exempel att någon var närmare släkt med säljaren och därmed hade större rätt till marken
 • urtima ting utöver de ordinarie, när det hade hänt något särskilt, såsom allvarliga brott

Sjukdomar

 • bröstfeber lunginflammation
 • bröstsjuka tuberkulos
 • fallandesot epilepsi
 • frossa malaria
 • koppor smittkoppor
 • håll och styng lunginflammation
 • lungsot tuberkulos
 • rödsot dysenteri
 • rötfeber kallbrand

B. står för bonde. Johan Eriksson plöjer med oxar i Älgarås socken, Västergötland, 1913.

© Erik Rud/Västergötlands museum

Förkortningar

 • att. attest, flyttningsattest
 • b. bonde
 • bet. betyg, flyttningsbetyg
 • d./d:r dotter
 • dr. dräng
 • f. förre
 • f. ä. före äktenskapet
 • fl. flicka
 • fol. folio, sida
 • g. gammal
 • g. b. gamla boken, används i sidhänvisningar till förra husförhörslängden
 • g. dr. gifte drängen
 • g. l. gamla längden, används
 • i sidhänvisningar till nästa
 • husförhörslängd
 • h. hustru
 • h:r herr
 • hbr. hemmansbrukare
 • heg./häg. hemmansägare
 • inh. inhyses
 • m. man, vanligen gift man
 • n. b. nästa bok, används i sidhänvisningar till nästa husförhörslängd
 • n. l. nästa längd, används i sidhän-visningar till nästa husförhörslängd
 • p. pagina, sida
 • p./pig. piga
 • p. ant. se pagina ante, under Latin
 • S. C. se Sacra Communio, under Latin
 • s. son
 • s./sal. se salig, under Benämningar för personer
 • s:n socken
 • skom. skomakare
 • sold. soldat
 • susc. se susceptrix, under Latin
 • test. se testes, under Latin
 • ä. änka
 • äg. ägare

Sold, förkortning för soldat. På bilden soldater från Bohusläns regemente I 17, fotograferade någon gång på 1860-talet.

© Armémuseum

Övrigt ur födelse-, vigsel- och dödböckerna

 • caution löfte, se cavera
 • cavera gå i löfte för någon, även vid skuldsättning
 • faddrar skulle officiellt stå för barnens religiösa uppfostran, men var i praktiken normalt enbart vittnen till dopet.
 • hospital sjukhus
 • kyrktagning ceremoni där barnaföderskan togs in i församlingen igen, cirka sju veckor efter barnafödseln.
 • morgongåva ett slags änkepension som brudgummen utlovade vid vigseln.
 • predecessor föregångare, vanligen använt i kombinationen ”predecessor matrimonie”, med andra ord den tidigare maken till någon
 • skyldskap släktskap

Publicerad i Släkthistoria 6/2018