Vad var ett landeri?

Landerier förekom på flera ställen i Sverige under 1500–1600-talet. Vad var utmärkande för dessa herrgårdsliknande byggnader?

Huvudbyggnaden på Kvibergsnäs landeri som ligger i stadsdelen Kviberg i Göteborg.

© Mattias Blomgren

Ett landeri är en jordbruksfastighet med en påkostad och ståndsmässig byggnad på en stads donationsjord. Donationsjord var något som staten skänkte till en stad, främst under 1500–1600-talet, så att stadsborna fick mark att bruka gemensamt. Till en början kunde exempelvis djur beta där, men så småningom bebyggdes jordarna med ståndsmässiga hus.

Landerier förekom på flera ställen i landet, men med något olika regler. I Göteborg tillhörde fastigheterna staden, men brukades av borgare som betalade arrende. På andra orter, exempelvis Varberg, Borås och Helsingborg, ägdes landerierna av dem som brukade dem.

Till en början användes vissa av de herrgårdsliknande husen som sommarbostäder, men många gånger byggdes de om så att man kunde bo där året runt.

Dessvärre är många av dessa vackra byggnader idag rivna, nedbrunna eller ombyggda.