Husförhören – kontroll och kalas

Husförhören infördes successivt i Sverige efter reformationen. Fram till 1800-talets slut var det kyrkans och statens sätt att hålla reda på svenskarna. Idag är protokollen av dessa möten, husförhörslängderna, främst till glädje för släktforskarna.

Husförhöret, 1800-talsmålning av Kilian Zoll.

Alla var på helspänn när prästen förhörde församlingens medlemmar på kristendomskunskaperna. Husförhöret, 1800-talsmålning av Kilian Zoll.

© Linn Ahlgren/Nationalmuseum

Under rubriken "Från forna dagar i Bäckaby" berättar prästen J Norrlin i en text i Växjö stifts hembygdskalender från 1927:

Äntligen var den stora dagen inne. Läsmötafolket var talrikt samlat, och solen sken från en klar himmel, ty husförhören höllos vid midsommartiden, då vårarbetet var slutat, och innan höskörden började. Nu inväntade man prästen och klockaren, och när de kommit och blivit vederbörligen mottagna och förplägade, började förhöret med bön och psalmsång. Sedan framkallades barn och ungdom från varje gård särskilt och ställde sig i en halvcirkel vid bordet, där prästen och klockaren sutto på var sin sida om bordet. Först läste var och en innantill ur bibeln en eller ett par verser för klockaren, som även var folkskollärare, och därpå började ett grundligt förhör både i Luthers lilla katekes och i "långkatekesen", som den Lindblomska förklaringen av folket kallades. Så fortgick förhöret, till dess hela roten var genomgången. Sedan vidtog det så kallade ›efterförhöret›, då prästen antingen tog något bibelspråk eller något särskilt huvudstycke ur katekesen som text och kastade ut frågor, som fingo besvaras av vem som helst, men mest talade han själv. Det hela avslutades med bön och sång".

Över hela den europeiska kontinenten pågick maktkampen mellan furstar som förblev den katolska kyrkan trogna och furstar som anslöt sig till Luthers läror.

I Sverige stod striden framförallt mellan hertig Karl och hans brorson Sigismund, som under en period var kung både över svenskarna och de katolska polackerna. Karl gick segrande ur den striden och därmed var det avgjort att Sverige skulle bli lutherskt.

Två gånger per år

Men för att detta skulle förverkligas krävdes att kyrkan, och därmed de statliga myndigheterna, skaffade sig kontroll över landets befolkning. Det skulle man komma att göra genom Martin Luthers lilla katekes, en bok som sammanfattade den kristna läran i hans tappning.

År 1571 fastställdes i Sverige en kyrkoordning som påbjöd att särskilda katekespredikningar skulle hållas två gånger per år, under adventstiden och under fastan före påsken.

Ganska snart utvecklades seden att kyrkobesökarna efter dessa predikningar ombads repetera utdrag ur katekesen samt förklara vad dessa ord betydde.

Förde protokoll

Dessa frågestunder efter katekespredikningarna var tidiga föregångare till husförhören. För att kontrollera att de verkligen genomfördes reste biskoparna runt i församlingarna. Vid dessa så kallade visitationer fördes protokoll, och i ett sådant från ärkebiskopen Laurentius Paulinus Gothus besök på Värmdö i maj år 1641 står det bland annat följande:

Dominus pastor sad ock sig ifrån midfasto och var dag intill påsk pläga hemma i huset, var och en i synnerhet, examinera och förhöra, vilket ock hela församlingen med honom vittnade.

Det var dock inte alla som dök upp när de kallades till husförhör. Vid prästmötet i Växjö år 1727 beslöts att "de som motvilligen avhålla sig från läsemötena, skola intet admitteras till Herrens nattvard". Förutom att avstängas från nattvardsgång hotades församlingsbor som undvek husförhören ibland med böter.

Vid den här tiden började den svenska lutherska kyrkan utmanas av andliga influenser från utlandet, främst den så kallade pietismen, där man betonade den personliga omvändelsen och den enskildes förhållande till Gud. Predikanter influerade av dessa tankar började samla folk omkring sig till möten i hemmen eller i hyrda lokaler.

Husförhören blev lagstadgade

Det var denna utveckling som ledde fram till konventikelplakatet 1726. Den lagen förbjöd bönemöten som inte hölls i kyrkans regi, men påbjöd också att prästerna skulle besöka sina församlingsbor "på det de med all säkerhet måge förnimma deras framsteg i kristendomen och dem till den rätta salighetens grund och kunskap föra". Därmed hade husförhören blivit lagstadgade.

Fortfarande måste dock myndigheterna hota med straff för dem som inte dök upp på husförhören. De som gjorde det förväntade sig att värdfolket skulle ställa till med ett lika stort gille som de som hölls vid bröllop, dop och begravning.

År 1743 utkom en förordning om att "de härtill brukelige gästabuden vid catechismiförhören böra såsom skadelige alldeles avskaffas". Ute i bygderna var det dock ingen som lydde sådana påbud. Festerna efter husförhören fortsatte.

Undersökningar av bouppteckningar (där en avliden persons alla ägodelar redovisades) har visat att psalmboken var den mest spridda boken i Sverige under 1700- och 1800-talen. Det var mycket vanligare att man hade en psalmbok än en bibel.

En orsak kan vara att biblar var dyrare, en annan orsak att psalmerna med sitt poetiska språk och sina melodier verkligen användes i familjerna.

Någon har liknat psalmböckerna vid andliga husapotek. Här fanns något för alla olika situationer i livet. Dessutom ingick Martin Luthers lilla katekes i alla psalmböcker som gavs ut fram till 1820-talets mitt.

Därmed var psalmboken också det viktigaste redskapet för den som ville förbereda sig för det väntande husförhöret.

Psalmsång och bön

Husförhören inleddes oftast med psalmsång och bön. Sedan följde ett upprop där prästen använde anteckningarna från det senaste husförhöret för att få reda på vad som hänt sedan sist. När alla ändringar var införda inleddes själva förhöret.

Två utländska besökares vittnesmål visar att husförhöret i början av 1800-talet var en väl etablerad och ganska funktionell institution. År 1807 följde den skotske bibelförsäljaren John Paterson med på ett husförhör i en bondgård i skånska Uppåkra.

Där såg han hur alla närvarande blev förhörda och han förundrade sig över hur stor läskunnigheten och kristendomskunskapen var i vanliga bondefamiljer.

Omkring tio år senare reste den tyske teologen Franz Wilhelm von Schubert runt i Sverige. Han blev imponerad av hur väl husförhören fungerade och skrev sedan om hur prövningen av kristendomskunskaperna följdes av "förtroliga samtal och förklaringar över katekesens huvudstycken".