Här hittar du kartorna!

En stor del av Sveriges unika kartskatt finns digitaliserad. Här är webbplatserna där du hittar kartorna.

Kartor över Skarpsundsby i Uppland från 1688, 1769 och 1857.

Lantmäteriets historiska kartor

I Lantmäteriets databas Historiska kartor finns omkring en miljon kartor med till­hörande förrättningstexter, framställda under åren 1629–1928. Bland annat geometriska jordeböcker, skifteskartor, häradskartor.

Tjänsten är kostnadsfri. Kartorna har bra upplösning men kan inte skrivas ut. Papperskopior, pdf:er och digitala kartor beställs via Lantmäteriet. För att se kartorna behöver ett gratis insticksprogram installeras. Om man använder avancerad sökning kan man på en rullist välja vilket arkiv man söker inom. Skifteskartor finns i lantmäterimyndig­heternas eller lantmäteristyrelsens arkiv.

Om man väljer ”Rikets allmänna kartverk” i rullisten når man de häradsekonomiska kartorna, generalstabskartan och den ekonomiska kartan.

Generalstabskartan är i skala 1:100 000 i södra och 1:200 000 i norra Sverige och producerades från 1827 till 1971.

Häradsekonomiska kartan gavs ut 1859–1934, omfattar delar av Sverige och är i skala 1:20 000 i södra Sverige och 1:50 000 i Norrbotten.

Den ekonomiska kartan producerades 1935–1978, visar fastigheter och registerbeteckningar med mera och gjordes i skala 1:10 000 utom i Norrlands inland, där skalan är 1:20 000.

Riksarkivets databas Georg

I Riksarkivets databas Georg finns de allra äldsta bykartorna, de geometriska jordeböckerna, totalt 12 000 kartor med tillhörande transkriberad förrättningstext med möjlighet att söka
på ort- och personnamn och i kartans text. De är upprättade mellan åren 1630 och 1655.

Det finns även 5000 yngre geometriska kartor från tiden 1680–1700.

Tjänsten är kostnadsfri. För att se kartorna måste ett gratis insticksprogram installeras. Kartorna har bra upplösning och kan skrivas ut, papperskopia av kartorna kan beställas från Riksarkivet i Stockholm.

Krigsarkivets kartor och ritningar

Vissa av Krigsarkivets kartor finns digitalt tillgängliga via Digitala forskarsalen. Här finns en miljon kartor från Sverige och världen, de äldsta från sent 1500-tal och de nyaste från 1980-talet.

Fysiska arkiv

Riksarkivet i Arninge och Landsarkivet i Härnösand förvarar mer­parten av pappersoriginalen till de nationella historiska kartserierna. Även på övriga landsarkiv och på Kungliga biblioteket i Stockholm finns många kartor.

Andra ställen där det kan löna sig att söka efter kartor är kommunarkiv, museer, företagsarkiv, hembygdssamlingar och i by- och gårdsarkiv.