Som vi tidigare berättat måste Riksarkivet minska sina kostnader för att undvika nya underskott. Det är en av orsakerna till att en omorganisation genomförs från och med 1 september i år. Den andra orsaken är, enligt riksarkivarien Karin Åström Iko, att arbetssättet måste moderniseras för att ge användarna bättre service. Omorganisationen innebär att 40 tjänster försvinner. Dessutom måste man spara in även på andra kostnader.

Omorganisationen ska göra det möjligt att prioritera utvecklingsinsatser. Därför ska dagens två arkivförande avdelningar, den nationella och den regionala, slås ihop till en. Målet med den reformen är också införa ett mer enhetligt kundbemötande. De läsesalar som finns idag blir kvar på samma platser, bortsett från Krigsarkivet som, liksom tidigare planerats, kommer flytta till Arninge.

Tror inte servicen försämras

Ny chef för den sammanslagna enheten blir Eva-Marie Sahlin. Hon tror inte att omorganisationen kommer försämra servicen till släktforskarna.

– Under Coronapandemin har vi minskat öppethållandet gentemot ramarna. Vi har dock inte planerat att minska dessa ramar, utan återgår till tidigare beslutat öppethållande, så snart det låter sig göras.

– Våra handläggningstider varierar normalt sett något utifrån antalet förfrågningar, men vi jobbar alltid med att prioritera våra resurser så att besökare och beställare inte ska drabbas mer än nödvändigt. Det kommer vi att fortsätta med. Vi jobbar också med effektiviseringar som ska motverka effekterna av neddragningarna.

Digitalisering i Fränsta

För att effektivisera arbetet med digitalisering kommer en stor del av arbetet att förläggas till Fränsta medan antalet tjänster minskar i Ramsele.

– Jag beklagar och ser allvarligt på att vi måste dra ner på Riksarkivets verksamhet, det drabbar personalen och också våra användare. Jag har stor förståelse för att det är särskilt tungt på orter där arbetsmarknaden är svag, säger Karin Åström Iko.

Ytterligare en förändring är att Svenskt biografiskt lexikon och Svenskt diplomatarium (som byter namn till Medeltida källutgivning) blir sektioner i enheten Marieberg – Visby. Heraldiken blir en funktion inom samma enhet.